Υπερυψωμένα Δάπεδα: Αρχιτεκτονικό σχέδιο

Ένα από τα πλεονεκτήματα του υπερυψωμένου δαπέδου είναι ότι τοποθετείται επί ξηρού, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και η ευελιξία του επιτρέπει την υπέρβαση οποιασδήποτε ενδεχόμενης δυσκολίας που μπορεί να απορρέει από την πλάκα του κτιρίου. Για να υπάρξει πλήρες όφελος από τα εν λόγω πλεονεκτήματα, είναι σημαντικό ο σχεδιαστής να έχει λάβει ήδη υπόψη ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά και ιδέες που επιθυμεί να ενσωματώσει ο πελάτης στο δάπεδο, κατά τη στιγμή της εκπόνησης του βασικού αρχιτεκτονικού σχεδίου του δαπέδου, σε διαβούλευση με το τεχνικό προσωπικό της Marazzi Engineering.

Πέραν της αισθητικής εμφάνισης του δαπέδου (υλικό επίστρωσης, φινιρίσματα και χρώματα συν ενδεχόμενα επί παραγγελία σχέδια), ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατανομή και διευθέτηση των συστημάτων καλωδίωσης, καθώς αποτελούν καίριο στοιχείο ενός υπερυψωμένου δαπέδου, ειδικά εάν είναι ήδη τοποθετημένα ή πρέπει να τοποθετηθούν αναπόφευκτα σε συγκεκριμένη θέση. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια του σταδίου σχεδιασμού, είναι σημαντικό να προβλεφθεί μια συνάντηση μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων ατόμων, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς ανάγκες των συστημάτων. Δύο άλλες πτυχές που πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη κατά την οριστικοποίηση των σχεδίων, είναι το ύψος του υπερυψωμένου δαπέδου και η θέση των ενδεχόμενων εξαρτημάτων και σημείων παροχής υπηρεσιών στην επιφάνειά του. Πριν ξεκινήσει η εκπόνηση των σχεδίων, είναι επίσης θεμελιώδες να διευθετηθεί μια επιθεώρηση των χώρων για την εξακρίβωση των απαραίτητων συνθηκών που πρέπει να υπάρχουν, ώστε η τοποθέτηση του υπερυψωμένου δαπέδου να είναι η βέλτιστη δυνατή.