Υπηρεσίες αεριζόμενων προσόψεων

Στον τομέα των αεριζόμενων προσόψεων, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Marazzi Engineering να παρέχει στους πελάτες της και στους σχεδιαστές ολοκληρωμένες λύσεις, περιλαμβάνεται μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Από την προκαταρκτική μελέτη μέχρι τα τελικά σχέδια, από την παραγωγή των εξαρτημάτων μέχρι την τελική εγκατάσταση με επίβλεψη στο εργοτάξιο, η Marazzi Engineering είναι σε θέση να προμηθεύσει ‘ετοιμοπαράδοτα’ συστήματα αεριζόμενων προσόψεων ή να προσφέρει στους πελάτες της την τεχνογνωσία του τεχνικού της προσωπικού, την εμπειρία της και τους πόρους της, για την επίλυση όλων των ζητημάτων που συνδέονται με την αισθητική εμφάνιση ή τις τεχνικές προδιαγραφές. Ένα από τα πιο διακριτικά χαρακτηριστικά της Marazzi Engineering που την έχει καταστήσει αναμφισβήτητα σημείο αναφοράς στον τομέα, είναι η ικανότητά της να ενσωματώνει την τεράστια εμπειρία της στο σχεδιασμό και την κατασκευή μέσω της άμεσης εσωτερικής παραγωγής της πλειονότητας των εξαρτημάτων που συναποτελούν το πακέτο της πρόσοψης, και που υπόκεινται σε πολυάριθμους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας. Σε ότι αφορά τη σχεδιαστική φάση, η Marazzi Engineering συντρέχει τους αρχιτέκτονες από την πρώτη στιγμή της σύλληψης της ιδέας, παρέχοντας συμβουλές και προτάσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί, εγγυημένα, η τέλεια μίξη κτιριακής αρχιτεκτονικής και αεριζόμενης πρόσοψης.

Οι υπηρεσίες της Marazzi Engineering:

Σχεδιασμός αεριζόμενης πρόσοψης
Το Τεχνικό Τμήμα της Marazzi Engineering, εκπονεί το εκτελεστικό σχέδιο της αεριζόμενης πρόσοψης σε στενή συνεργασία με τον αρχιτέκτονα από την πρώτη στιγμή της δημιουργικής σύλληψης της ιδέας, παρέχοντας συμβουλές και προτάσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί, εγγυημένα, η τέλεια μίξη κτιριακής αρχιτεκτονικής και αεριζόμενης πρόσοψης.

Ορισμένα βασικά βήματα της διαδικασίας είναι:

- Μελέτη της αρχικής αρχιτεκτονικής ιδέας για την εξωτερική όψη του κτιρίου, αξιολόγηση των απαιτήσεων ως προς την εμφάνιση, τις θερμικές & ακουστικές προδιαγραφές και την κατασκευή, έλεγχος της εφικτότητας του έργου (μελέτη σκοπιμότητας) και ανάλυση κόστους.
- Παροχή βοήθειας στον πελάτη για την επιλογή των υλικών, των χρωμάτων, των δομοστοιχείων (modules) της πρόσοψης και για την εξεύρεση αρχιτεκτονικών λύσεων εκτός της πεπατημένης.
- Διενέργεια των μετρήσεων του υπό μελέτη κτιρίου ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συναρμογή μεταξύ των πραγματικών τοίχων και της σχεδιαζόμενης αεριζόμενης πρόσοψης και ορισμός των δομοστοιχείων της πρόσθιας πρόσοψης
- Σχεδιασμός της τελικής λύσης για την πρόσοψη
- Λεπτομερής σχεδιασμός του σκελετού και επαλήθευση της αντοχής των φερουσών δομών.
- Σχεδιασμός κάθε ενδεχόμενης ειδικής διαδικασίας (π.χ. κάλυψη των εσωτερικών επιφανειών των κουφωμάτων των παραθύρων, ηλεκτρολυτική βαφή των αγκυρώσεων, εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες)
- Σύνταξη του καταλόγου υλικών και, όπου χρειάζεται, παροχή των στοιχείων θερμικής αγωγιμότητας του πακέτου της πρόσοψης για τους σκοπούς της ενεργειακής πιστοποίησης του κτιρίου.
- Έκδοση εντολών αγοράς των τμημάτων του σκελετού και της κάλυψης.

Παραγωγή και τροφοδότηση
Ένα από τα ισχυρά σημεία της Marazzi Engineering είναι ότι μπορεί να βασιστεί στο υψηλό δυναμικό παραγωγής του ομίλου Marazzi οποιασδήποτε πρόσοψης από πορσελανοειδή πηλό υψηλής τεχνολογίας.
Η Marazzi Engineering διαθέτει επίσης εσωτερική μονάδα παραγωγής Συστημάτων Μη Εμφανούς Αγκύρωσης (A.G.S.) και Συστημάτων Αγκύρωσης Modul Panel. Αυτό επιτρέπει στη Marazzi Engineering, τη δραστική μείωση των προθεσμιών παράδοσης διαφόρων αεριζόμενων προσόψεων, την προμήθεια ήδη συζευγμένων με βλήτρα πλακών (ή προσυναρμολογημένων στην περίπτωση των Συστημάτων Modul Panel) και την τήρηση των προδιαγραφών υψηλής ποιότητας χάρη στις πιστοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου. Για όλα τα εξαρτήματα που δεν παράγονται εσωτερικά, η Marazzi Engineering συνεργάζεται με κορυφαίους ευρωπαίους κατασκευαστές σκελετών και συστημάτων αγκύρωσης.

Τοποθέτηση
Η Marazzi Engineering επενδύει σθεναρά στο στάδιο της τοποθέτησης επειδή είναι πεπεισμένη ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ικανοποιήσει τις τεχνικές, σχεδιαστικές και ποιοτικές προσδοκίες του πελάτη για το τελικό προϊόν. Η διαχείριση εργοταξίου και η επιστράτευση αξιόπιστου άκρως εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού, αποτελούν δραστηριότητες στις οποίες η Marazzi Engineering αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή. Το τεχνικό της προσωπικό βρίσκεται μονίμως στο εργοτάξιο καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας συναρμολόγησης, καθιστώντας έτσι δυνατή την άσκηση συνεχούς και ολοκληρωτικού ελέγχου επί της ποιότητας της εργασίας.

Η ροή εργασίας στο εργοτάξιο κατά την εγκατάσταση μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

- Προετοιμασία των υλικών και παράδοσης στο εργοτάξιο
- Σχεδιασμός της φέρουσας εσχάρας πάνω στον δομικό σκελετό της πρόσοψης
- Στερέωση του κάθετου σκελετού στον τοίχο με αγκύλες (brackets)
- Τοποθέτηση της θερμομόνωσης
- Εγκατάσταση του κάθετου και οριζόντιου σκελετού (για το Σύστημα Μη Εμφανούς Αγκύρωσης (A.G.S.) και τα συστήματα Modul Panel και Key Panel systems)
- Στερέωση των καλυπτήριων πλακών

Οι λεπτομέρειες
Η Marazzi Engineering, εστιάζει προσεκτικά, ήδη από τη φάση σχεδιασμού, στη μελέτη των λεπτομερειών της αεριζόμενης πρόσοψης, όπως:

- Ηλεκτρολυτική βαφή των αγκυρώσεων των πλακών, ώστε να αποκτήσουν το ίδιο χρώμα με τις πλάκες.
- Ηλεκτρολυτική βαφή των προφίλ αλουμινίου του σκελετού, συνήθως σε φυσικό χρώμα, για την πρόληψη της διάβρωσης λόγω αλμυρού κλίματος ή για την πρόσδοση ομοιόμορφης οπτικής και χρωματικής εμφάνισης στην όψη.
- Κάλυψη των κουφωμάτων θυρών και παραθύρων με καλυπτήριες πλάκες που τοποθετούνται σε ειδικά σχεδιασμένους σκελετούς με σκοπό την ικανοποίηση ειδικευμένων απαιτήσεων του έργου.
- Τετραγωνισμένη κοπή ("Quarter" cutting) των γωνιακών πλακών

Οδηγίες Συντήρησης
Η εξυπηρέτηση της Marazzi Engineering συνεχίζεται και μετά την εγκατάσταση της αεριζόμενης πρόσοψης με την παροχή ενός εγχειριδίου οδηγιών και προδιαγραφών για την εξασφάλιση της ορθής χρήσης και συντήρησης της πρόσοψης, εάν ζητηθεί.