Έρευνα και Τεχνολογία

Marazzi-Research and dev
Ο Όμιλος εξαρχής δέσμευσε σημαντικούς πόρους στη δραστηριότητα της έρευνας και της ανάπτυξης. Η συνεχής αυτή δέσμευση οδήγησε στην ανάπτυξη μιας σημαντικής τεχνογνωσίας, τόσο ενδοεταιρικά όσο και σε συνεργασία με προμηθευτές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η χρήση σηραγγοειδών φούρνων όπτησης (tunnel kilns) στη δεκαετία του 1950, το πατεντάρισμα της ταχείας διαδικασίας απλής όπτησης (rapid single-firing) στη δεκαετία του 1970 (η οποία στη συνέχεια έγινε η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικασία παραγωγής) και η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατεντάρισμα) της τεχνολογίας Firestream (εφυάλωση πυρακτωμένου σώματος από πηλό) στη δεκαετία του 1980, αποτελούν όλες θεμελιώδεις φάσεις της απόλυτης δέσμευσης της Marazzi στην Έρευνα και την Ανάπτυξη (R&D).

Σήμερα η Marazzi είναι σε θέση να βασιστεί όχι μόνο στις δεκάδες τεχνολογικές της πατέντες αλλά και στις εξαιρετικά προηγμένες εγκαταστάσεις, που είναι σε θέση να εξασφαλίσουν όχι μόνο άριστα επίπεδα παραγωγής και ποιότητας αλλά και μια αξιοσημείωτη ευελιξία που επιτρέπει την ταχεία τροποποίηση της παραγωγής, σε συνάρτηση με τις τάσεις των διαφόρων αγορών.

Ο Όμιλος διαθέτει εσωτερική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης που αποτελείται από περίπου 60 εργαζομένους συνολικά, οι οποίοι διαιρούνται σε ξεχωριστές ομάδες ανά επιχειρησιακή μονάδα. Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου εργάζεται παράλληλα με πανεπιστήμια και ιδρύματα και συμμετέχει σε προγράμματα.